ITGBES-PRO

Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen, PRO versie

Interferentiegebieden en bodemenergieplan

Het wordt druk met gesloten bodemenergiesystemen, momenteel (2021) ca 50.000 systemen geinstalleerd met een groei van 10.000 per jaar. Als gemeente bent u bevoegd gezag, niet alleen behandelt u meldingen en vergunningaanvragen ook kunt u interferentiegebied aanwijzen.

Bij een reguliere interferentiestudie wordt alleen rekening gehouden met al gemelde of vergunde systemen, wie het eerst komt het eerst maalt. Bij grotere ontwikkelingen wordt daarmee de ruimte voor latere systemen beperkt en is het gebruik van de bodem voor bodemenergie ondoelmatig.

Binnen een interferentiegebied worden alle bodemenergiesystemen vergunningplichtig en moeten ze voldoen aan gebruikregels die vastgelegd zijn in een bodemenergieplan. Daarmee kan de gemeente regie gaan voeren over de realisatie van bodemenergie.

Met ITGBES-PRO heeft Groenholland Geo-energiesystemen een methode ontwikkeld waarmee snel en nauwkeurig temperatuureffecten tussen grote aantallen gesloten bodemenergiesystemen berekend worden. Door de snelheid van de rekenmethode kan met een geavanceerde optimalisatie berekend worden welke hoeveelheid energie per kavel gewonnen kan worden zonder dat interferentie optreedt.

Een doelmatig gebruik van de bodem wordt gegarandeerd, maar ook biedt het bodemenergieplan andere mogelijkheden:

Neem contact op

Bodemenergieplan op maat


Onze diensten

Ons product Bodemenergieplan bestaat in de basis uit een kaart van het plangebied, een beschrijving van de gebruiksregels voor gesloten (en mogelijk open) bodemenergiesystemen en een tabel met per systeem geoptimaliseerde toegestane energiewinning. De bijlage geeft achtergrondinformatie over bodemopbouw, geo-hydrologie en geo-thermische eigenschappen, andere aandachtspunten en wettelijk kader.


Als ontwikkelaar van ITGBES en met bijna 10 jaar ervaring met het uitvoeren van effectenstudies en opstellen van bodemenergieplannen zij wij de specialist op het gebied van thermische interacties tussen bodemeneriesystemen.