ITGBES-PRO

Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen, PRO versie

Interferentie bij gesloten bodemenergiesystemen

What the Interferentie?

ITGBES is een eenvoudige methode, ontwikkeld door Groenholland Geo-energieststemen in opdracht van Rijkswaterstaat. ITGBES is onderdeel van de BUM BE (Bodemenergie) en wordt beheerd door het SIKB.

ITGBES-PRO het onderliggende simulatiemodel, een krachtig instrument waarmee complexe interferentiestudies uitgevoerd kunnen worden.

In juli 2013 is het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van kracht geworden waarmee een aantal zaken met betrekking tot het aanleggen en in bedrijf hebben van bodemenergiesystemen geregeld wordt.

Wijzigingen zijn hiermee aangebracht het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit hernieuwbare energie vervoer, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit (Staatscourant 112, 25 maart 2013). Eén van de uitgangspunten bij een toenemend gebruik van de ondergrond voor warmte- en koudevoorziening is dat de bodem doelmatig gebruikt wordt voor bodemenergie en dat een aan te leggen systeem geen zodanige interferentie met eerder geïnstalleerde systemen heeft dat het doelmatig functioneren van betreffende systemen kan worden geschaad.

Aangezien het energetische rendement (verhouding tussen geleverde en verbruikte energie) in belangrijke mate van de brontemperatuur afhangt, kan worden gesteld dat negatieve interferentie neerkomt op het zodanig beïnvloedden van de brontemperatuur dat dit tot een lager rendement leidt. In deze context wordt "lager rendement" opgevat als: lager dan het beoogde ontwerprendement. In extreme gevallen zou de brontemperatuur zodanig beïnvloed kunnen worden door omliggende systemen dat de systemen niet meer kunnen functioneren. Met de gebruikelijke ontwerpmethoden worden collectieve bodemenergiesystemen ontworpen, maar is het niet mogelijk om temperatuureffecten tussen verschillende individuele gesloten bodemenergiesystemen te bepalen. Berekeningen met geschikte numerieke methoden zijn complex, tijdrovend en moeilijk te beoordelen. Er is dan ook behoefte aan een voldoende nauwkeurige maar eenvoudig toe te passen methode voor het bepalen van thermische interacties tussen gesloten bodemenergiesystemen.