ITGBES-PRO

Interferentietool Gesloten Bodemenergiesystemen, PRO versie

Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen - ITGBES PRO versie

Met ITGBES-PRO bepalen wij snel en efficient of negatieve interferentie tussen bodemenergiessytemen optreedt. Dit is de basis voor de bij een melding van aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem verplichte effectenstudie negatieve interferentie.

Interferentie bij gesloten bodemenergiesystemen

Een warmtepomp met een gesloten bodemenergiesystemen levert een grote besparing op energieverbruik. Vanwege deze besparing levert een bodemgekoppelde warmtepomp ook een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en stimuleert de overheid het gebruik van bodemenergie, onder andere door het verstrekken van subsidies op warmtepompen (isde subsidie warmtepompen).

De overheid wil het gebruik van bodemenergie stimuleren, maar daarbij staat een doelmatig gebruik van de bodem wel voorop. In het wijzigingsbesluit bodemenergie zijn dan ook regels opgenomen voor het aanleggen en gebruiken van een bodemenergiesysteem. Eén van deze eisen is dat al bestaande systemen beschermd worden tegen nieuwe systemen. Met andere woorden: er mag geen negatieve interferentie optreden.

Interferentie tussen bodemenergiesystemen is niet toegestaan. Bij de melding of vergunningaanvraag van een aan te leggen systeem moet dit worden aangetoond. Om deze ongewenste effecten in eerste instantie in te schatten zijn eenvoudige gereedschappen ontwikkeld.

Interferentie toetsen, BUM Bodemenergie

Het SIKB geeft met de BUM bodemenergie informatie voor bevoegd gezag over het uitvoeren van regels met betrekking tot bodemenergie. Onderdeel daarvan is een methode om interferentie te kunnen toetsen: de Interferentie Tool Gesloten BodemenergieSystemen

Als ontwikkelaar van ITGBES en met bijna 10 jaar ervaring met het uitvoeren van effectenstudies brengen wij de interferentie niet alleen in kaart maar bieden tevens de oplossing voor die gevallen waar interferentie optreedt.

De eenvoudigste methode om risico op interferentie in te schatten is met ITGBES, de gratis versie van de Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen (link naar SIKB pagina). Deze tool heeft wel een aantal beperkingen (immers ontwikkeld met een sterk vereenvoudigd model).

Deze beperkingen zijn onder andere:

ITGBES-PRO is het gedetailleerde model (gebaseerd op het eindige en oneindige lijnbronmodel) waarmee de ITGBES interferentietool (de beperkte en vereenvoudigde gratis versie) is ontwikkeld. ITGBESPRO is uitgebreid getest, gevalideerd en in overleg met een klankbordgroep afgestemd.

ITGBES-PRO heeft geen beperkingen met betrekking tot het berekenen van interferentie

ITGBES-PRO wordt daarnaast toegepast bij het ontwikkelen van interferentiegebieden en het maken van integrale ontwerpen van individuele systemen.

Neem contact op

Effectenstudie op maat


Onze diensten

Op melding bodemenergie, onderdeel van Groenholland Geo-energiesystemen, vind u meer informatie over het laten uitvoeren van een effectenstudie naar negatieve interferentie. Direct contact opnemen?


In juli 2013 is het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van kracht geworden waarmee een aantal zaken met betrekking tot het aanleggen en in bedrijf hebben van bodemenergiesystemen geregeld wordt.

Veelgestelde vragen over bodemenergie worden ook beantwoord op: Website Bodem+

lees verder